VOA Lastpage channel videos

VOA Lastpage contains 1,366 videos

Sort by:


تولید بابک زنجانی های جدید در بورس نفت تهران

Publish date: 2018-11-09


مهمترین تحریمهای آمریکا علیه ایران

Publish date: 2018-11-09


پرده آخر: ۹۰۰ میلیون سال پیش، علی را دیده ام!

Publish date: 2018-11-09
مافیایِ تحتِ امرِ خامنه ای را بهتر بشناسیم

Publish date: 2018-11-09


حمایتِ قضاتِ رشوه خوار از «خطاهای پزشکیِ» منجر به مرگ

Publish date: 2018-11-09


تحریمها، آدرس غلط جمهوری اسلامی در توجیه کمبود دارو و درمان

Publish date: 2018-11-02


ارسالِ رایگانِ داروهای مورد نیاز ایران به عراق

Publish date: 2018-11-02


نظریهِ فاشیستیِ وزیر بهداشت حمهوری اسلامی

Publish date: 2018-11-02


پرده آخر: نتیجه مقایسهِ همسران محمد با همسر علی!

Publish date: 2018-11-02


نفع و ضرر تحریمهای آمریکا علیه ایران را بهتر بشناسیم

Publish date: 2018-11-02

حسن داعی و فریبرز رئیس دانا در صفحه آخر.


تقدیمیِ دایی فرشید هکی به حکومتِ قاتلان

Publish date: 2018-11-02


پرده آخر: انصاریان و خارشِ نشئگیِ تریاک و عمه و باقی قضایا!

Publish date: 2018-10-26


ارتباط تحریمها با کمبود دارو و درمان در ایران را بهتر بشناسیم

Publish date: 2018-10-26

دکتر مسعود نقره کار در صفحه آخر.


قاتلانِ فرشید هکی را بهتر بشناسیم

Publish date: 2018-10-26


چرا رهبران شناخته شده ی جنبش مردمی، بازتولید نمی شوند؟

Publish date: 2018-10-25


چگونه می شود بر پراکندگی مبارزات مردم فائق آمد؟

Publish date: 2018-10-25


نقش پیشروان جنبش در گشودن فضای سیاسی

Publish date: 2018-10-25


پرده آخر: مار جهنم، یه فوتش انفجار بمبِ اتمه!

Publish date: 2018-10-19
راههای غلبه بر پراکندگیِ نیروهای جنبش اعتراضی را بهتر بشناسیم

Publish date: 2018-10-19

جعفر عظیم زاده و رسول بداقی در صفحه آخر.


تقدیمی یک کودکِ محروم به حسن روحانی

Publish date: 2018-10-19


نظامِ جاسوس پروری در میان مدیران مدارس

Publish date: 2018-10-19


جاسوس پروری در میان دانش آموزان مدارس

Publish date: 2018-10-19


کاکلی، نماد ولی فقیه است در کتابهای درسی مدارس

Publish date: 2018-10-19


پرده آخر: خروسه می گه اذکرالله یا غافلین!

Publish date: 2018-10-12


رسول بداقی، معلم نمونه بعد از ۷ سال زندان را بهتر بشناسیم

Publish date: 2018-10-12


Next Page »


       

Privacy policy