چندی است دلم یک دله با فتنه گران است

Video / Youtube

♥ 2,600 likes
♡ 170 dislikes

598,511 plays totally


خشم جوانان ارومیه ۱۲ شهریور حکومت

لباسی که شما را نامرئی میکند

درسی که مردم ارومیه به موتورسواران

ضرب و شتم یکی از جوانان

Published on 2011-02-23 by sarbazemihan1

دکتر مصطفي باد کوبه ای استاد بزرگوارم، چندی است دلم یک دله با فتنه گران است این هم به یقین معجزه دور زمان است ... چون فتنه گری بانگ عدالت طلبی شد دل بهر خدا
show more ▾

Screenshot

         


ass drum beat by PATAX

Cyrus The Great

Art Attack! AMAZING Art Acts on

Ebi - Asal       

Privacy policy